مهربانی و رحمت الله در قرآن

ترجمه ی برخی از آیات مربوط به مهربانی ورحمت الله:

·      پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر فرموده است.سوره الانعام/آیه54

·      پروردگارتان مهربان و رحیم است.سوره النحل/آیه7

·      الله نسبت به مردمان،مهربان و رحیم است.سوره البقره/آیه143

·      الله نسبت به بندگان مهربان است.سوره البقره/آیه207

·      او(الله)کسی است که بر بنده ی خود،آیه های روشنی فرو می فرستد تا شما را از تاریکی ها به سوی نور بیرون برد،به تحقیق الله به شما مهربان و رحیم است.سوره الحدید/آیه9

·      الله بهترین نگاهدارنده است و او رحم کننده ترین رحم کنندگان است.سوره یوسف/آیه64

·      پروردگار تو بی نیاز و صاحب رحمت است.سوره الانعام/آیه133

·      پروردگارشان آنان را به رحمت و خشنودی خویش و باغ هایی (در بهشت)،که در آن ها نعمت های پایدار وجود دارد،مژده می دهد.سوره التوبه/آیه21

·      به فضل و رحمت الله است که(مؤمنان)باید شادمان شوند و این از هر چه گرد می آورند،بهتر است.سوره یونس/آیه58

·      الله،مهربان و رحیم است.سوره النور/آیه20

+ نوشته شده توسط hasan در جمعه پنجم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 21:48 |